Doorgaan naar inhoud

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 

 

1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle bestellingen van ‘De Gouden Eeuw’ zijn bij uitsluiting van eventuele
andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden, hierna: Voorwaarden
van toepassing.

1.1.a Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op producten die zijn besteld in de online webshop van ‘De Gouden Eeuw’.

Deze voorwaarden zijn niet van toepassing op producten die zijn aangekocht in de fysieke winkel van ‘De Gouden Eeuw’.


1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in,
dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken,
in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere
overeenkomsten ten behoeve van ‘De Gouden Eeuw’ worden bedongen, worden
evenzeer bedongen ten behoeve van door ‘De Gouden Eeuw’ ingeschakelde
tussenpersonen en andere derden.
2. Overeenkomst
2.1 Een overeenkomst tussen u en ‘De Gouden Eeuw’ wordt een feit met het door u
overgeboekte, en door ‘De Gouden Eeuw’ ontvangen bedrag volgens de geldende
aanbieding van ‘De Gouden Eeuw’, en de door u daarbij opgegeven bestelling.
2.2 ‘De Gouden Eeuw’ is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde
voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.
Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt ‘De Gouden Eeuw’ u dit mee
binnen 5 werkdagen na ontvangst..
3. Producten/Prijzen/Aanbiedingen
3.1 Alle producten vallen onder de margeregeling, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.
Alle prijzen zijn vermeld in Euro’s exclusief verzendkosten en verzekeringskosten binnen Nederland.
3.2 Alle aanbiedingen van ‘De Gouden Eeuw’ zijn vrijblijvend totdat er
een overeenkomst, tussen u en ‘De Gouden Eeuw’ is tot stand gekomen,
en ‘De Gouden Eeuw’ behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen
te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften
noodzakelijk is.
4. Betaling
Betaling van een door u besteld product(en) bij ‘De Gouden Eeuw’ kan achteraf per rembours
betaald worden, of vooraf, dat wil zeggen, voordat het product naar u verstuurd wordt,
middels bank-overschrijving.
5. Levering
5.1 Levertijd: uw bestelling wordt binnen twee (2) werkdagen na ontvangst van
uw betaling door ‘De Gouden Eeuw’ verzonden tenzij dit bij de aanbieding anders
is vermeld.
5.2. Levering is steeds onder het voorbehoud ‘zolang de voorraad strekt’. Indien
het product niet op voorraad is en ‘De Gouden Eeuw’ u daardoor minder producten
moet leveren dan u heeft besteld, en waarvoor u heeft betaald, dan ontvangt u
het verschilbedrag zonder meer ook direct op uw rekening terug.
5.3 De door ‘De Gouden Eeuw’ opgegeven levertijd is indicatief.
Overschrijding van de leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.
6. Verzekering
6.1 Verzekering: Alle door u bestelde producten bij ‘De Gouden Eeuw’ worden
voor de volledige waarde verzekerd verzonden met Mikropakket, een extra beveiligd
netwerk gespecialiseerd in de verzending van juwelen en andere kostbare pakketten.
7. Betalingen
7.1 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie, op de wijze(n) zoals
op de website van ‘De Gouden Eeuw’ vermeld.
8. Retourzendingen
8.1 Op uw aankoop geldt een bedenktijd van veertien (14) dagen waarbinnen u de koop ongedaan
kunt maken, en waarna u uw geld, verminderd met de verzendkosten, terug krijgt.
Hierbij geldt echter uitdrukkelijk dat de verpakking van de producten ongeschonden moet zijn,
en dat de producten onbeschadigd bij ‘De Gouden Eeuw’ worden afgeleverd. Retourneren van producten kan uitsluitend met Mikropakket, een dienst van PostNL speciaal voor kostbaarhedenvervoer, neemt u hiervoor contact met ons op.
Indien van deze voorwaarde is afgeweken, kan ‘De Gouden Eeuw’ de producten
helaas niet terugnemen, en het door u betaalde bedrag niet aan u terugboeken.
8.2 U bent verplicht te controleren of de bij u thuis bezorgde producten voldoen aan
de bestelling. Indien dit niet het geval is, dan kunt u dit binnen veertien (14) dagen melden
per e-mail aan; ‘De Gouden Eeuw’ onder vermelding van uw naam en adres, en met
opgaaf van reden voor het retourneren van de producten.
8.3 ‘De Gouden Eeuw’ zal het product in overleg met u vervangen mits een passend alternatief
product voorhanden is, indien is aangetoond dat u het product op gegronde redenen in de ontvangen
vorm niet kunt aanvaarden. ‘De Gouden Eeuw’ neemt in dat geval tevens de retour verzendkosten
voor haar rekening.
9. Elektronisch verkeer
9.1 Het onjuist/niet overkomen van communicatie en/of berichten ten gevolge van het gebruik
van Internet, of enig ander electronisch communicatiemiddel in het verkeer tussen u en
‘De Gouden Eeuw’ (dan wel door u ingeschakelde derden), valt buiten de aansprakelijkheid
van ‘De Gouden Eeuw’
9.2 De administratie van ‘De Gouden Eeuw’ geldt als volledig bewijs van het bestaan,
de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met u.
10 Overmacht
10.1 Onafhankelijk van de overige aan haar toekomende rechten, heeft ‘De Gouden Eeuw’
in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling
op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden,
zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat ‘De Gouden Eeuw’
verplicht is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven
van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan ‘De Gouden Eeuw’
kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet,
en in rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze
voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2 Alle geschillen tussen u en ‘De Gouden Eeuw’, die niet in onderling overleg tot een
voor beiden bevredigende oplossing komen, kunnen worden voorgelegd aan de daartoe
bevoegde rechter, echter uitsluitend de Nederlandse rechter.

 

Vergelijk Producten

{"one"=>"Selecteer 2 of 3 items om te vergelijken", "other"=>"{{ count }} van 3 items geselecteerd"}

Selecteer het eerste item om te vergelijken

Selecteer tweede item om te vergelijken

Selecteer derde item om te vergelijken

Vergelijken